VertrouwelijkheidDie is voor 100% gewaarborgd. Uw counsellor is gebonden aan een ethische code die haar verplicht het besprokene onder haar beroepsgeheim te houden. Dit houdt in dat u ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van uw problemen of het feit dat u counselling geniet. Ook draagt dit beroepsgeheim ertoe bij, dat u uw probleem vrijelijk kunt bespreken. Mocht er iemand of een instantie vragen om uw dossier in te zien, dan gebeurt dit alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt.